Рат Билен - отрова за мишки 100 гр.

Готова за употреба родентицидна примамка за контрол числеността на синантропни гризачи - домашна мишка и сив плъх, под формата на палети. Може да се използва около (до 0,5 м от стените) и вътре в сгради.
 
Начин на употреба: Преди да започнете третиране с отровната примамка, извършете оглед на заразената зона. По този начин ще идентифицирате видовете гризачи, местата на тяхната дейност и ще определите вероятната причина за нападението и неговия интензитет.
Отстранете храната, достижима за гризачите (например разсипани зърна или хранителни отпадъци), целта е подобряване приема на продукта и намаляване вероятността от повторно нахлуване. Не почиствайте обекта непосредствено преди третиране, тъй като това би могло да смути популацията на гризачите и да направи приемането на примамката по-трудно постижимо.
Използвайте този продукт само като част от интегрирана система за борба с вредителите, която включва мерки за хигиена и нехимични методи за контрол (например употребата на капани). Поставете родентицидът в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени така, че риска от случайно поглъщане от нецелеви животни или деца да бъде сведен до минимум. Фиксирайте примамките вътре в отровната точка, за да не бъдат разпиляни от гризачите. Дератизационните кутии трябва да бъдат снабдени с маркировка, ясно показваща, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват. Поставете ги в засегнатите от гризачите помещения и зони, близо до техните дупки, по маршрутите на движение и местата, които основно обитават. Където е възможно, закрепете кутиите за земята или други конструкции, поставете ги на места, защитени от наводняване. Посещавайте заложените примамки често, поне веднъж на 2-3 дни (при обработка срещу мишки) или веднъж на 5-7 дни (при обработка срещу плъхове) след началото на третирането и поне един път в седмицата след това, за да се провери приемат ли се примамките от гризачите и да се презареждат, ако са повредени или изядени. Това продължава до спиране на консумацията. Ако приема на примамката е сравнително слаб, въпреки че е установена висока численост на вредителите, е необходимо да се сменят местата на дератизационните кутии или да се използва родентицид с друга формулация. Продуктът не е предназначен за постоянно употреба. Не го използвайте като постоянна отровна точка. Периодът на обработка трябва да бъде най-много 35 дни. Ако през цялото време на третиране примамките продължават да бъдат изядени, но в числеността на гризачите не се наблюдава спад, трябва да се определи вероятната причина за това. След изключване на останалите възможности, най-вероятно става дума за резистентни гризачи. В този случай трябва да се прецени възможността за неантикоагулантни или по-силни антикоагулантни родентициди или използването на алтернативна мярка за контрол, каквато са капаните.
 
Норми за приложение:
 
Мишки - 20 - 40 г от примамката в една дератизационна кутия. Разстоянието между кутиите трябва да е минимум 5 м.
Плъхове - 100 - 200 г от примамката в една дератизационна кутия. Разстоянието между кутиите трябва да е минимум 5 м.
По време на дератизацията, премахвайте мъртвите гризачи на чести интервали от време, най-малко със същата честота, с която примамките се презареждат или проверяват. При някои обстоятелства е възможно да се изисква проверката да се извършва ежедневно. Използвайте подходящи ръкавици. Поставяйте мъртвите гризачи в двойни, плътно затворени пластмасови торби и ги предавайте за унищожаване или съхранение в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните
 
Внимание: Не прилагайте продукта директно в дупки на гризачи или върху почвата. Не използвайте примамките за защита на селскостопански култури от гризачи. При наличие на незащитени фуражи и храни, избягвайте третиране с продукта. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, домашни любимци, селскостопански и други нецелеви животни. Биоцидът е опасен за дивите животни. При употреба на обществени места, маркирайте третираните площи като поставите предупредителни табели, които описват риска от първични и вторични отравяния, както и мерките за оказване на първа помощ.
По време на третиране и след приключване на този период, съберете и отстранете всички остатъци от примамката по безопасен начин, в съответствие с изискванията на националното законодателство.
Използвайте защитни ръкавици. Избягвайте контакт с кожата. След употреба на продукта и преди хранене, измийте изложената кожа и ръцете си.
 
Активно вещество: Бродифактум (N o CAS 56073-10-0) 0.0025 g / 100 g.
 
Опаковка: 100 г.
 
 

Отстъпка -5% на всички стоки!

При поръчка над 200 лева!

Зоомагазин "Бау-Мяу"

С радост Ви споделяме, че вече сме изцяло онлайн да задоволим нуждите на домашните любимци!

Храни за домашни любимци